Ne turecké invazi! Mezinárodní mobilizace proti okupaci Rojavy!

Ne turecké invazi! Mezinárodní mobilizace proti okupaci Rojavy!

Datum konání

02/11/2019    
15:00 - 18:00

Místo

Palackého náměstí
Nové Město, Praha 2, 120 00
mapa není k dispozici

[English version below]

Mezinárodní den akcí proti turecké invazi

Ve čtyři hodiny odpoledne, 9. října 2019 zahájila turecká okupační vojska společně se svými islamistickými spojenci útok na osvobozená území v severní Sýrii.

Přesně ve čtyři hodiny odpoledne se na hlavy lidí v městech a vesnicích začaly sypat bomby. Džihádistické milice zahájily pod vedením turecké armády svůj postup a pokusily se proniknout do pohraniční oblasti. Turecko mluví o „vojenské operaci“, jejímž cílem je „zajistit bezpečnost hranice“ a vytvořit tzv. mírový koridor, ale ve skutečnosti nejde turecké armádě a jejím džihádistickým žoldákům o nic menšího, než o okupaci území na syrsko-turecké hranici, jehož obyvatelstvo tvoří z naprosté většiny Kurdové. Režim v Ankaře mluví o „boji proti terorismu“ a zdůrazňuje, že jeho útočná válka není namířená proti civilnímu obyvatelstvu. Nicméně nerozlišující bombardování civilních usedlostí, rabování a masové deportace statisíců lidí, svévolné popravy a brutální únosy stovek civilistů hovoří o něčem jiném. Čím déle válka v severní Sýrii trvá, tím je jasnější, jaké jsou Erdoganovy záměry: etnické čištění prováděné násilným vyháněním milionů lidí a dlouhodobá demografická proměna celého regionu.

Ve stínu občanské války se na severu Sýrie posledních sedmi let dařilo revolučnímu a demokratickému sociálnímu projektu, který byl od samého počátku trnem v oku jak regionálním mocnostem, tak imperialistickým státům. Společnostem severní Sýrie se podařilo vytvořit svou vlastní samosprávu a oázu míru, která byla založená na rovném soužití všech skupin tamní populace, osvobození žen, ekologickém hospodářství a radikální demokracii. Demokratická federace severní Sýrie se stala živoucím příkladem mírové a demokratické budoucnosti Blízkého východu, daleko od dnešního despotismu a cizí nadvlády. Konečně, lidové obrané síly severovýchdoní Sýrie, Syrské demokratické síly, úspěšně rozdrtily poslední zbytky Tureckem podporovaného chalífátu Islámského státu.

Dnes, spolu s tureckou okupační armádou jsou opět na postupu i islamistické milice, které tvoří bojovníci Islámského státu a Al-Kajdy, a které rozsévají teror a utrpení. Státy mezinárodní koalice, především Spojené státy, vydláždily koordinovaným stažením svých sil cestu turecké agresi. Své bývalé spojence odsoudily k záhubě a obětovaly obyvatele severovýchodní Sýrie svým špinavým zájmům. Tyto státy se rozhodly zavřít oči před tím, jak Turecko a jeho džihádističtí spojenci páchají pomocí zbraní NATO genocidu.

Nebudeme mlčky stát a přihlížet masakru, který právě probíhá. Jen široké a vytrvalé protiválečné hnutí zastaví tuto válku. Stejně, jako když lidé vyšli do ulic proti válce ve Vietnamu, nebo invazi do Iráku v roce 2003, musí se i nyní, tváří v tvář tureckému barbarství, ozvat lidské svědomí.

1. listopadu 2014 se miliony lidí na celém světě zúčastnily demonstrací vyjadřujících solidaritu s hrdinným odporem města Kobanê. Nechť je letos 2. listopad globálním dnem akcí proti turecké invazi, nechť se zastaví běžný život. Zapojte se do nápaditých a různorodých akcí občanské neposlušnosti, demonstrací a vyjděme společně do ulic a do veřejného prostoru.

Dokud pokračuje zabíjení, musí pokračovat také odpor.

#RiseUp4Rojava

VÍCE INFO BRZY!

★★★

[English version]

At 4pm on October 9th, the Turkish occupation army and its Islamist allies began their long-prepared war of aggression against the liberated areas of northern Syria.

At four o’clock sharp in the afternoon, bombs rained down on people in towns and villages on the border. Jihadist militias began their advance under the leadership of the Turkish army and tried to penetrate into the border area. Turkey is talking about a “military operation” aimed at “securing the border” and establishing a so-called “peace corridor”, but the fact is that the Turkish army and the Islamist mercenaries under its command are concerned with nothing less than the occupation of the mostly Kurdish populated entire area along the Turkish-Syrian border. The regime in Ankara speaks of the “fight against terrorism” and emphasizes that their war of aggression is not about the war on the civilian population, but indiscriminate bombing of civilian settlements, looting and mass deportations of hundreds of thousands of people, arbitrary executions and the brutal abduction of hundreds of civilians speak a different language. The further the war against northern Syria progresses, the more it becomes clear, what Erdogan is really about, namely ethnic cleansing through the violent expulsion of millions of people and the long-term demographic change of the entire region.

In the north of Syria, in the shadow of the Syrian civil war, a revolutionary and democratic social project has thrived in the past seven years that has been a thorn in the side of the region’s powers and imperialist states from the very beginning. The societies of Northeastern Syria established their own self-government and created an oasis of peace, based on the equal coexistence of all groups of the local population, the liberation of women, an ecological economy and radical democracy. The Democratic Federation of Northeast Syria has become a living example of a peaceful and democratic future for the Middle East, beyond local despotism and foreign rule. Finally, the defense forces of the peoples of northeastern Syria, the Syrian Democratic Forces, succeeded in smashing the last remnants of the Turkish-based IS caliphate.

Today, Islamist militias, most of them fighters of the Islamic State and al-Qaeda, are advancing again with the Turkish occupation offensive in northern Syria and spreading fear and terror. The states of the International Coalition, above all the United States of America, have paved the way for the Turkish war of aggression with their coordinated withdrawal of troops. They gave away their former allies to destruction and sacrificed the peoples of northeastern Syria to their filthy interests. The states of the world have agreed to close their eyes while the Turkish occupation army and its jihadists are committing a genocide with NATO weapons.

But we will not stand by and witness in silence the massacres that take place in the eyes of the world today. Only a broad and resistant anti-war movement will stop this war. Just as people were pouring worldwide into the streets against the Vietnam War or the US invasion of Iraq in 2003, the conscience of humankind must rise in revolt today in the face of the Turkish barbarism in northern Syria.

On November 1st, 2014, millions of people around the entire world took to the streets for a day to express their solidarity with the heroic resistance of Kobanê. We call for this year’s November 2nd to be a day of global resistance against the Turkish War of Aggression, to break the normal situation and to paralyze life. Participate in creative and diverse actions of civil disobedience, demonstrations, and many more, and take over the streets and public spaces.

As long as the killing continues, the resistance must not stop.

#RiseUp4Rojava

MORE INFO COMING SOON!

Napsat komentář